V-League 2019 khởi tranh trở lại: Phấp phỏng với... Vua!