Việt Nam đấu Malaysia: Tan Cheng Hoe, Malaysia thắng Việt Nam