Chặng 8 Giải xe đạp Quốc tế VTV Cup 2019: Jordan Parra về nhất chặng!