FLC Vietnam Masters 2019: Bất ngờ với những điều luật mới