Khai mạc Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII