Cha Ánh Viên động viên con trước áp lực ASIAD 2018