Kết quả futsal Việt Nam 1-5 Malaysia, kết quả futsal Đông Nam Á