Dùng chứng minh thư giả đi máy bay và cái kết bất ngờ