Kết quả giám sát thu phí trạm BOT Ninh Lộc: 7 ngày thu 6,5 tỷ đồng