Đài không lưu Tân Sơn Nhất mất điện, nhiều máy bay quay đầu