Kiểm điểm vụ băng rôn ‘Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học’