‘Lương thứ trưởng hơn chục triệu, chi xe công gấp ba’