Toàn quân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Năm 2017 là năm thứ hai toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về kinh tế, chính trị-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Tuy nhiên, thiên tai, bão, lũ xảy ra ở nhiều nơi, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và hoạt động của quân đội, nhất là một số tỉnh vùng trung du, miền núi Bắc Bộ và khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng những vấn đề nảy sinh trong xã hội chưa được giải quyết để tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, chiến sĩ quân đội nói riêng, nhằm thực hiện “phi chính trị hóa quân đội”, “dân sự hóa các hoạt động quân sự”.

Trong điều kiện đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quán triệt và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm; triển khai đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP), xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, các nhiệm vụ khác đều hoàn thành tốt; trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Những kết quả, thành tựu đạt được trên các lĩnh vực công tác là cơ sở, động lực, góp phần tiếp tục củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Kết quả nổi bật là, quân đội đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động nghiên cứu, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ về chiến lược. Những chủ trương, đối sách lớn của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực QS, QP đều được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu đúng, trúng, kịp thời và đề ra các giải pháp phù hợp, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, nhất là một số vấn đề phức tạp nảy sinh trên những địa bàn chiến lược, trên hướng biển.

Trên cơ sở nắm chắc tình hình thực tiễn, quân đội đã đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả những chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về QS, QP năm 2017. Có thể nói, đây là một năm, toàn quân có nhiều chuyển biến mạnh về thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch QS, QP, biểu hiện bằng những quyết sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến quốc phòng, an ninh, góp phần tạo nên thế đứng vững chắc của quốc gia, huy động được sức mạnh tổng hợp của đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tích cực nghiên cứu, quy hoạch, điều chỉnh thế bố trí chiến lược về QS, QP, bảo đảm vừa tạo ra sức cơ động, lại vừa có thể huy động được sức mạnh đồng đều trên tất cả các vùng, miền, nhất là trên các vùng, miền chiến lược. Những chiến lược, quy hoạch, kế hoạch nêu trên, cùng với những thành tựu đạt được trước đó, đã tạo nên tiềm lực bền vững, bảo đảm cho chúng ta có đủ sức mạnh để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Toàn quân đã đẩy mạnh thực hiện “ba khâu đột phá” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức biên chế; nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội và cải cách hành chính quân sự. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tích cực điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, có sức cơ động cao, ưu tiên quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị đứng chân trên địa bàn trọng điểm. Bộ Quốc phòng cũng đang từng bước điều chỉnh, sắp xếp lực lượng theo các chiến lược, đề án mà Quân ủy Trung ương đã báo cáo Bộ Chính trị, bảo đảm cho quân đội không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu.

Toàn quân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
Đại tướng Ngô Xuân Lịch gặp mặt người có công nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ

Công tác huấn luyện, rèn luyện của toàn quân có những bước tiến vượt bậc. Năm 2017 là năm thứ năm các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”. Trên cơ sở chấp hành nghiêm chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác QS, QP, các đơn vị đã tập trung tăng cường huấn luyện về kỹ thuật, chiến thuật, huấn luyện theo tình huống, cơ động, thể lực, huấn luyện đêm và nâng cao năng lực làm chủ vũ khí trang bị hiện đại cho bộ đội. Thông qua các đợt kiểm tra của Bộ Quốc phòng, các đơn vị đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong huấn luyện hiệp đồng, huấn luyện chuyên sâu, trong diễn tập chiến đấu từ cấp chiến thuật đến chiến dịch, chiến lược. Hiện nay, các đơn vị vừa có đủ khả năng tác chiến độc lập, vừa thành thạo trong tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, kết hợp với lực lượng chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Các đơn vị, lực lượng đang trong quá trình tiến thẳng lên hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cơ bản đã có đủ năng lực làm chủ vũ khí, trang bị mới, góp phần tích cực vào việc làm chủ vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được thực hiện nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc. Sự phối hợp hoạt động giữa quân đội và công an theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, nhất là trong tham mưu, chỉ đạo, xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên các địa bàn.

Để kiểm nghiệm chất lượng huấn luyện, năng lực hiệp đồng, khả năng làm chủ vũ khí trang bị của bộ đội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện thành công một số cuộc diễn tập cấp chiến dịch, chiến lược, có sử dụng các loại trang bị, vũ khí hiện đại. Các cuộc diễn tập đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên trực tiếp từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đều đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, giúp cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá chính xác về năng lực tác chiến của các đơn vị, từ đó có những giải pháp phù hợp tiếp tục hoàn thiện, nâng cao sức mạnh tổng hợp của toàn quân.

Công tác đối ngoại quốc phòng năm 2017 được tăng cường, mang tính chủ động, có chiều sâu và đạt nhiều kết quả quan trọng. Bộ Quốc phòng đã kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chiến lược, chính sách đối ngoại liên quan đến lĩnh vực QS, QP, đồng thời xử lý hiệu quả các vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong quan hệ quốc tế, nhất là các vấn đề trên biển, biên giới... Các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả vào công tác hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực QS, QP. Chúng ta đã tích cực tham gia các diễn đàn quốc phòng đa phương, hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; hợp tác tìm kiếm cứu nạn, tuần tra chung... Trên tuyến biên giới, đã tổ chức thành công cuộc Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ tư; tổ chức thành công chuyến thăm lại các địa danh, nhân chứng lịch sử của Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhân kỷ niệm 40 năm đi tìm đường cứu nước và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia; tổ chức tốt cuộc Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất và các hoạt động khác nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào...

Thực hiện thành công vai trò nước chủ nhà của Năm APEC 2017, cao điểm là Tuần lễ Cấp cao APEC vừa được tổ chức thành công tại Đà Nẵng. Trong suốt một năm, đã có hàng trăm hội nghị lớn nhỏ diễn ra trên khắp địa bàn cả nước. Sự thành công của các hội nghị APEC có sự đóng góp không nhỏ của các đơn vị quân đội, cả lực lượng thường trực và dân quân tự vệ. Riêng trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, đã có nhiều lực lượng của các đơn vị quân đội tham gia tích cực vào nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, bảo đảm cho Tuần lễ thành công tốt đẹp. Các hoạt động đối ngoại QS, QP đã cùng với các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, đồng thời khẳng định quan điểm chỉ đạo của Đảng về kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.

Tham gia giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định là nhiệm vụ quan trọng trong thời bình của Quân đội ta. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của chỉ huy các cơ quan, đơn vị, toàn quân đã huy động hơn 318.700 lượt người; trong đó, có gần 145.000 cán bộ, chiến sĩ, hơn 173.700 dân quân tự vệ và gần 6.100 lượt phương tiện tham gia giúp chính quyền, nhân dân các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả mưa lũ, toàn quân đã huy động hàng triệu ngày công, hàng chục tỷ đồng giúp nhân dân các địa phương xóa nghèo bền vững; trong đó, tập trung vào vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng bị lũ lụt, thiên tai, góp phần tích cực vào xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, tô thắm phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng trong quân đội cũng được đẩy mạnh và đã thu được những kết quả tích cực. Đảng bộ Quân đội gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong đó đã tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đội ngũ cán bộ trong quân đội cơ bản đủ theo biên chế, cơ cấu được cải thiện, chất lượng được nâng lên, có tinh thần, trách nhiệm cao, có nhận thức tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của quân đội. Tổ chức đảng các cấp trong quân đội không ngừng được kiện toàn, duy trì và chấp hành nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, bảo đảm cho Đảng bộ Quân đội luôn là một khối thống nhất về ý chí và hành động, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực sự là lực lượng đi đầu trong đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, rèn luyện kỷ luật trong quân đội được tiến hành nghiêm túc ở tất cả các cấp, vì vậy đã không ngừng nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của bộ đội. Sau đợt rút kinh nghiệm về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn từ các đơn vị trong toàn quân, việc rèn luyện kỷ luật của bộ đội đã có những chuyển biến rõ nét, đó là cơ sở để các đơn vị nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Các nhiệm vụ khác, như: Hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch và đầu tư, kinh tế, công nghiệp quốc phòng... đều có những đột phá và đạt kết quả cao, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. Có thể nói năm 2017, chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội được nâng lên một bước mới; nội bộ đoàn kết thống nhất, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; toàn quân kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực khắc phục khó khăn, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhận thấy cũng còn một số hạn chế, thiếu sót, đó là: Công tác huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, huấn luyện đêm, rèn luyện sức bền cho bộ đội, có nội dung còn hạn chế. Công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng có nơi chưa chặt chẽ. Thực hiện cải cách hành chính có mặt chưa thật sự hiệu quả.

Năm 2018, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Những đặc điểm thuận lợi và khó khăn của năm 2017 sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng sang năm 2018. Ngoài ra, việc thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng trong thời gian tới theo các chiến lược, đề án mà Quân ủy Trung ương đã báo cáo Bộ Chính trị thông qua sẽ tác động không nhỏ đến tư tưởng, đời sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ.

Từ thực tiễn trên, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ trương tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017; kiên quyết tập trung khắc phục các khâu yếu, mặt yếu; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận, nghị quyết, đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Chính phủ về nhiệm vụ QS, QP; hoàn thành toàn diện các mặt công tác, tạo tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020. Để hoàn thành tốt các nội dung trên, toàn quân cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về lĩnh vực QS, QP, chủ động xử lý thắng lợi mọi tình huống xảy ra, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Đây là nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt quan trọng, có tác động ảnh hưởng trực tiếp tới việc hoàn thành nhiệm vụ của toàn quân. Vì vậy, tất cả các cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan cấp chiến lược, phải tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, đánh giá, nắm chắc tình hình, diễn biến của quốc tế và trong nước, đặc biệt là các vấn đề có liên quan tới nhiệm vụ QS, QP, tình hình biên giới, biển đảo, vùng trời, từ đó có những dự báo chính xác, giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách phù hợp, xử lý hiệu quả các mối quan hệ quốc tế, không để bị động, bất ngờ, thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Hai là, tập trung xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao

Đây là vấn đề then chốt có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của quân đội. Vì vậy, toàn quân cần tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục tập trung quán triệt, nắm vững Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, từ đó triển khai có hiệu quả các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng.

 

Cần phải tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên trong quân đội không ngừng nâng cao cảnh giác với âm mưu “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong quân đội. Thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; chú trọng kiện toàn, củng cố cấp ủy, tổ chức đảng; tích cực đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội...

Ba là, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thực hiện tốt vấn đề này sẽ bảo đảm cho quân đội hoàn thành tốt các chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, thực sự xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Vì vậy, toàn quân phải có nhiều giải pháp sáng tạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đẩy mạnh xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên một số đơn vị, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Trong đó phải hết sức coi trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân.

Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp cần tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, lối sống lành mạnh, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; Chỉ thị 87-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn quân.

Quyết tâm thực hiện có chất lượng “ba khâu đột phá” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X; nâng cao chất lượng huấn luyện theo tinh thần Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương, bảo đảm không ngừng nâng cao trình độ tác chiến, năng lực làm chủ vũ khí trang bị hiện đại của bộ đội, đáp ứng tốt yêu cầu tác chiến.

Bốn là, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc

Trên cơ sở kết quả đạt được sau hơn 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng, cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng ở các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; chú trọng công tác quy hoạch, quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích đất quốc phòng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, nhiệm vụ QS, QP của Đảng, làm cơ sở xây dựng lòng yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, sẵn sàng cống hiến, phục vụ khi Tổ quốc cần.

Các cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng cần phối hợp, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, sẵn sàng chuyển hóa thành thế trận chiến tranh nhân dân khi có tình huống xảy ra.

Cần chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, từng bước hoàn thiện thế trận phòng thủ ở các địa phương và trên cả nước. Tích cực phối hợp với lực lượng Công an nhân dân theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống về quốc phòng, an ninh, góp phần bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Năm là, tiếp tục mở rộng đối ngoại quốc phòng, hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam

Phải xác định đây là một định hướng chiến lược, là kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình. Vì vậy, toàn quân cần tập trung thực hiện và hoàn thành tốt Đề án Hội nhập quốc tế về quốc phòng đến năm 2020; tiếp tục đưa quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước đi vào chiều sâu, bền vững. Trong đó, cần đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương lên một bước mới theo hướng ưu tiên quan hệ với các nước có đường biên giới liền kề; củng cố, phát triển quan hệ với các nước lớn; coi trọng quan hệ với các nước ASEAN; tăng cường quan hệ với các đối tác chiến lược, bạn bè truyền thống và các nước công nghiệp phát triển. Tăng cường hợp tác quốc phòng đa phương, vừa tạo thế đan xen lợi ích, vừa tranh thủ các cơ chế quân sự quốc phòng trong khu vực và toàn cầu để tăng cường tiềm lực quốc phòng cho đất nước...

Việc thực hiện nhiệm vụ QS, QP năm 2018 tuy có những thuận lợi nhưng cũng sẽ gặp không ít khó khăn. Trước thực tiễn đó, yêu cầu đặt ra đối với quân đội trong bất luận hoàn cảnh nào cũng luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Với bề dày truyền thống và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ được vun đắp qua nhiều thế hệ, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân sẽ tiếp tục nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCHỦy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy TƯ, Bộ trưởng Quốc phòng

Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Quân đội nhân dân anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng

Quân đội nhân dân anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài viết “Quân đội nhân dân Anh hùng của dân tộc Việt Nam Anh hùng”.

Tổng bí thư: Quân đội không được để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Tổng bí thư: Quân đội không được để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tình báo Quốc phòng tuyệt đối trung thành với Đảng, Quân đội

Tình báo Quốc phòng tuyệt đối trung thành với Đảng, Quân đội

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Hơn ai hết, Tình báo Quốc phòng càng phải tuyệt đối trung thành với Đảng và Quân đội.

Theo Quân đội nhân dân

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
VN là đối tác trong chiến lược công nghiệp quốc phòng mới của Australia
VN là đối tác trong chiến lược công nghiệp quốc phòng mới của Australia
Chính trịicon  23/05/2018 

Chính phủ Australia mới đây công bố chiến lược công nghiệp quốc phòng mới, xác định các đối tác trong đó có Việt Nam.

 
Tổng Tham mưu trưởng nói về công tác tổ chức trong quân đội
Tổng Tham mưu trưởng nói về công tác tổ chức trong quân đội
Quốc phòngicon  18/05/2018 

Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trả lời phỏng vấn về việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW trong Quân đội.

 
Tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, học viên quân sự Lào tại VN
Tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, học viên quân sự Lào tại VN
Chính trịicon  14/05/2018 

Sáng nay, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì lễ đón người đồng cấp Lào. 

 
390 triệu USD xử lý dioxin tại Biên Hòa
390 triệu USD xử lý dioxin tại Biên Hòa
Quốc phòngicon  11/05/2018 

Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Quân chủng Phòng không - Không quân ký thỏa thuận về việc xử lý dioxin tại Biên Hòa.

 
Cuộc gặp của Bộ trưởng Quốc phòng và một số tướng lĩnh
Cuộc gặp của Bộ trưởng Quốc phòng và một số tướng lĩnh
Quốc phòngicon  27/04/2018 

Dự gặp mặt có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Phùng Quang Thanh – nguyên Bộ trưởng Quốc phòng.

 
Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự Bộ đội Biên phòng
Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự Bộ đội Biên phòng
Chính trịicon  15/04/2018 

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa triển khai các quyết định của Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ.

Triển khai quyết định nhân sự của Bộ Quốc phòng
Triển khai quyết định nhân sự của Bộ Quốc phòng
Quốc phòngicon  06/04/2018 

Quân đoàn 3, Bộ đội Biên phòng, Quân khu 2 vừa triển khai các quyết định của Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ.

Bàn giao Bộ Tư lệnh 86 về trực thuộc Bộ Quốc phòng
Bàn giao Bộ Tư lệnh 86 về trực thuộc Bộ Quốc phòng
Quốc phòngicon  31/03/2018 

Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức hội nghị bàn giao Bộ Tư lệnh 86 về trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Bộ Tư lệnh TP.HCM đặt hàng Binh chủng hóa học mặt nạ phòng độc khi cháy
Bộ Tư lệnh TP.HCM đặt hàng Binh chủng hóa học mặt nạ phòng độc khi cháy
Quốc phòngicon  29/03/2018 

Đại tá Trịnh Thành Đồng, Chủ nhiệm chính trị Binh chủng Hóa học cho biết Bộ Tư lệnh TP.HCM đã có ý kiến đặt mua mặt nạ phòng cháy và diễn tập.

Bộ Quốc phòng: Chưa thể khẳng định mảnh vỡ ở Vĩnh Phúc là của MiG-21
Bộ Quốc phòng: Chưa thể khẳng định mảnh vỡ ở Vĩnh Phúc là của MiG-21
Quốc phòngicon  29/03/2018 

Bộ Quốc phòng thông tin vẫn chưa thể khẳng định được mảnh vỡ mà nhóm tìm kiếm tìm được ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là của máy bay MiG-21U rơi năm 1971.

Mỹ chuyển giao tiếp 6 xuồng tuần tra cho Cảnh sát biển VN
Mỹ chuyển giao tiếp 6 xuồng tuần tra cho Cảnh sát biển VN
Quốc phòngicon  29/03/2018 

Lễ bàn giao diễn ra tại Vùng Cảnh sát biển 4 bao gồm cơ sở vật chất và trang thiết bị trị giá 20 triệu USD.

Triển khai quyết định tổ chức, nhân sự Quân khu 2
Triển khai quyết định tổ chức, nhân sự Quân khu 2
Quốc phòngicon  21/03/2018 

Quân khu 2 vừa triển khai các quyết định liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự,... của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 313.

Tổng Cục chính trị tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu
Tổng Cục chính trị tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu
Quốc phòngicon  15/03/2018 

Lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và 12 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2017 được Tổng Cục chính trị tổ chức tối nay.  

Cứu 8 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển vịnh Bắc Bộ
Cứu 8 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển vịnh Bắc Bộ
An toàn giao thôngicon  14/03/2018 

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cứu hộ 8 thuyền viên người Nghệ An gặp nạn trên vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Hải quân Mỹ selfie với trẻ nhiễm chất độc da cam Đà Nẵng
Hải quân Mỹ selfie với trẻ nhiễm chất độc da cam Đà Nẵng
Quốc phòngicon  07/03/2018 

Các thành viên thuộc Hải quân Mỹ ôm đàn hát, thi vật tay, selfie cùng các em nhỏ nhiễm chất độc da cam ở Đà Nẵng.

Lính Mỹ bóc tỏi, kéo co cùng bệnh nhân tâm thần
Lính Mỹ bóc tỏi, kéo co cùng bệnh nhân tâm thần
Quốc phòngicon  06/03/2018 

Khoảng 30 lính hải quân Mỹ hào hứng với các trò chơi bóc tỏi, kéo co, đập niêu trong buổi thăm các bệnh nhân trung tâm điều dưỡng người tâm thần Đà Nẵng.

Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
Quốc phòngicon  06/03/2018 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quyết liệt các nghị quyết, kết luận, các chiến lược, đề án đã và sẽ đệ trình Bộ Chính trị, Chính phủ thông qua.

Hải quân Mỹ hát 'Hello Viet Nam' ở làng trẻ mồ côi
Hải quân Mỹ hát 'Hello Viet Nam' ở làng trẻ mồ côi
Quốc phòngicon  06/03/2018 

Ban nhạc Hạm đội 7, Hải quân Mỹ đã dành một buổi sáng biểu diễn phục vụ các em nhỏ Làng trẻ SOS TP Đà Nẵng.

Gian hàng đặc biệt trên tàu sân bay Mỹ thăm Đà Nẵng
Gian hàng đặc biệt trên tàu sân bay Mỹ thăm Đà Nẵng
Quốc phòngicon  06/03/2018 

Người bán hàng là các thủy thủ trong trang phục Hải quân Mỹ với những món đồ lưu niệm ý nghĩa.

Ban nhạc Hạm đội 7, Hải quân Mỹ biểu diễn ‘Nối vòng tay lớn’
Ban nhạc Hạm đội 7, Hải quân Mỹ biểu diễn ‘Nối vòng tay lớn’
Clip Nóngicon  06/03/2018 

Tối 5/3, ban nhạc Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ có buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ người dân và du khách tại Đà Nẵng.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN