Tân Chủ tịch TP.HCM tự hào trưởng thành từ Đoàn - VietNamNet