Thủ tướng: Tôi luôn nói các bộ trưởng nghe trí thức phản biện - VietNamNet