Từ tỉnh ngoài vào Hà Nội một thời gian, có được rời khi xong việc? - VietNamNet