Vật thể lạ có chữ Trung Quốc rơi ở Quảng Nam là đèn trời - VietNamNet