'Xử nghiêm vụ hối lộ đường sắt nếu điều tra đúng' - VietNamNet