TRANG thông tin UNESCO của Tiểu ban Thông tin-Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

Tu bổ, tôn tạo 20 di sản thế giới, di tích quốc gia

Cập nhật: 10:16
 
 

Đây là một trong những mục tiêu đến năm 2020 mà Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020 đặt ra. Chương trình vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

tu bổ di tích, di sản

Theo đó, từ năm 2016 đến năm 2020, chương trình được thực hiện gồm 3 dự án thành phần: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hoá; phát triển các loại hình nghệ thuật biểu diễn.

Chương trình phấn đấu đến năm 2020 hỗ trợ tu bổ, tôn tạo tổng thể 20 di sản văn hóa thế giới, di tích quốc gia đặc biệt và một số di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu; hỗ trợ đầu tư khu lưu niệm, nhà lưu niệm 5 đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của dân tộc; hỗ trợ nâng cấp, tu bổ cấp thiết khoảng 400 lượt di tích cấp quốc gia; thực hiện kiểm kê, sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, các lễ hội dân gian tiêu biểu của dân tộc, ưu tiên bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống của 16 dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người; bảo tồn 15 làng, bản, buôn truyền thống để khai thác phát triển du lịch văn hóa….

T.Lê