TRANG thông tin UNESCO của Tiểu ban Thông tin-Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam
Video
Hành trình tìm hiểu di sản Bắc Giang: Tục ngủ bọn của người Quan họ

Hành trình tìm hiểu di sản Bắc Giang: Tục ngủ bọn của người Quan họ

11:40 | 25/09/2018

Ngủ bọn là cách gọi cổ của người Quan họ xưa và cho tới bây giờ, phong tục ấy vẫn được gìn giữ trong các làng quan họ cổ ở vùng Kinh Bắc.