Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

 - Trong 10 ngày cuối tháng 12/2017, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 174.357.285 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Vietcombank

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

 

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017

Danh sách ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

3. Ủng hộ tại VietNamNet

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2017
Danh sách bạn đọc ủng hộ trực tiếp

Ban Bạn đọc