Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 7/2018

 - Trong 10 ngày đầu tháng 7/2018, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 187.785.000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 7/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 7/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 7/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 7/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 7/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 7/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 7/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 7/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 7/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 7/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 7/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 7/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 7/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 7/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 7/2018

Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

2. Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank.

 

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 7/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 7/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 7/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 7/2018

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

3. Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Báo VietNamNet

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 7/2018

Ban Bạn đọc