Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 2/2018

 - Trong 10 ngày giữa tháng 2/2018, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 63.455.000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 2/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 2/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 2/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 2/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 2/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 2/2018

Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
 

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 2/2018
Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

Ban Bạn đọc