Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Quảng Ninh lập đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Ngày 20/12/2017, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 4910/QĐ-UBND về việc thành lập đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của vấn đề đảm bảo an toàn an ninh mạng, thực tế đang đòi hỏi cần tăng cường hệ thống cảnh báo sự cố an toàn thông tin cho các cơ quan, tổ chức, từ cấp địa phương cho tới tầm quốc gia, việc Quảng Ninh lập đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng phù hợp với nhu cầu tất yếu của thực tế.

Quảng Ninh lập đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Theo quyết định, đội ứng cứu có nhiệm vụ tổ chức, phối hợp, hỗ trợ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh trong công tác ứng cứu các sự cố an toàn thông tin mạng và đảm bảo an toàn thông tin.

Đội ứng cứu thực hiện trách nhiệm là đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; liên kết, phối hợp với các đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các tỉnh, thành phố khác nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng dưới sự điều phối của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam.

Ngoài nhiệm vụ giám sát, cảnh báo, ứng cứu sự cố, đảm bảo an toàn thông tin trong các hoạt động tại địa phương, đội ứng cứu sẽ cung cấp dịch vụ về an toàn thông tin cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn.

 

Đội trưởng đội ứng cứu chịu trách nhiệm trước Trưởng BCĐ Công nghệ thông tin và ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh về toàn bộ hoạt động của đội ứng cứu; kịp thời báo cáo, đề xuất BCĐ, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, giải quyết những công việc vượt thẩm quyền được giao.

Theo quyết định, đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh gồm 65 thành viên và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Trước đó, từ 2014, Quảng Ninh thường xuyên diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng với các tình huống giả định: Kịch bản tấn công thiết bị di động thông qua mạng wifi; tấn công mạng xã hội lấy tài khoản ngân hàng và các tài khoản cá nhân khác; Tấn công bằng mã độc mã hóa dữ liệu của các tổ chức, cơ quan trong tỉnh để đòi tiền chuộc; tấn công thay đổi nội dung thông tin của website”.

Ngay sau khi các sự cố xảy ra, các đội ứng cứu đã phân tích nguyên nhân, cách thức tấn công và tiến hành sửa lỗi hệ thống, phần mềm, vá các lỗ hổng, xử lý thành công các tình huống được đặt ra.

Thông qua diễn tập và tiến tới là quyết định thành lập đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, Quảng Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng để hội nhập toàn diện về mọi mặt, đối phó với các kịch bản xấu có thể xảy ra trong thế giới phẳng.

D.Minh