Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

"Quay ngược thời gian" nói thế nào trong tiếng Anh?

Một số thành ngữ tiếng Anh dùng từ chỉ thời gian để diễn đạt các khái niệm rất quen thuộc.

 
'Quay ngược thời gian' nói thế nào trong tiếng Anh?

  • Nguyễn Thảo