Những tác phẩm được Bộ GD-ĐT gợi ý đưa vào chương trình Ngữ văn mới

- Trong dự thảo chương trình môn Ngữ văn ở chương trình phổ thông mới vừa công bố, Bộ GD-ĐT cũng đưa ra phụ lục các văn bản (ngữ liệu) bắt buộc và gợi ý cho các tác giả SGK và giáo viên.

Dưới đây là các văn bản (ngữ liệu) mà Bộ GD-ĐT bắt buộc và gợi ý đưa vào chương trình, sách giáo khoa môn Ngữ văn:

chương trình môn Ngữ văn,chương trình Ngữ văn mới,chương trình giáo dục phổ thông mới,chương trình phổ thông mới
chương trình môn Ngữ văn,chương trình Ngữ văn mới,chương trình giáo dục phổ thông mới,chương trình phổ thông mới
chương trình môn Ngữ văn,chương trình Ngữ văn mới,chương trình giáo dục phổ thông mới,chương trình phổ thông mới
chương trình môn Ngữ văn,chương trình Ngữ văn mới,chương trình giáo dục phổ thông mới,chương trình phổ thông mới
chương trình môn Ngữ văn,chương trình Ngữ văn mới,chương trình giáo dục phổ thông mới,chương trình phổ thông mới
chương trình môn Ngữ văn,chương trình Ngữ văn mới,chương trình giáo dục phổ thông mới,chương trình phổ thông mới
chương trình môn Ngữ văn,chương trình Ngữ văn mới,chương trình giáo dục phổ thông mới,chương trình phổ thông mới
 
chương trình môn Ngữ văn,chương trình Ngữ văn mới,chương trình giáo dục phổ thông mới,chương trình phổ thông mới
chương trình môn Ngữ văn,chương trình Ngữ văn mới,chương trình giáo dục phổ thông mới,chương trình phổ thông mới
chương trình môn Ngữ văn,chương trình Ngữ văn mới,chương trình giáo dục phổ thông mới,chương trình phổ thông mới
chương trình môn Ngữ văn,chương trình Ngữ văn mới,chương trình giáo dục phổ thông mới,chương trình phổ thông mới
chương trình môn Ngữ văn,chương trình Ngữ văn mới,chương trình giáo dục phổ thông mới,chương trình phổ thông mới
chương trình môn Ngữ văn,chương trình Ngữ văn mới,chương trình giáo dục phổ thông mới,chương trình phổ thông mới
chương trình môn Ngữ văn,chương trình Ngữ văn mới,chương trình giáo dục phổ thông mới,chương trình phổ thông mới
chương trình môn Ngữ văn,chương trình Ngữ văn mới,chương trình giáo dục phổ thông mới,chương trình phổ thông mới
chương trình môn Ngữ văn,chương trình Ngữ văn mới,chương trình giáo dục phổ thông mới,chương trình phổ thông mới

Thanh Hùng