Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm chuẩn 2018 của ĐH Thương mại cao nhất là 21,25 điểm

ĐH Thương mại có điểm chuẩn 2018 cao nhất là 21,25 điểm, thấp nhất là 19,5 điểm.

Điểm chuẩn 2018 của ĐH Thương mại cao nhất là 21,25 điểm

Điểm chuẩn 2018 của ĐH Thương mại cao nhất là 21,25 điểm

 

Theo Zing, Dân Trí