Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội: Từ 18,1 đến 24,75 điểm

 - Ngành Y đa khoa của ĐH Y Hà Nội có điểm chuẩn cao nhất là 24,75 điểm. Ngành thấp nhất là Y tế công cộng -18,1 điểm.

Các ngành của ĐH Y Hà Nội có điểm chuẩn dao động từ 18,1 đến 24,75 điểm.  

 
Điểm chuẩn đại học Y Hà Nội

Nguyễn Thảo