Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm chuẩn cao nhất của ĐH Văn hoá Hà Nội là 24,75 điểm

 - Điểm chuẩn 2018 cao nhất của Trường ĐH Văn hoá Hà Nội là 24,75 điểm. 

Điểm chuẩn đại học Văn hoá Hà Nội

Điểm chuẩn đại học Văn hoá Hà Nội

Điểm chuẩn đại học Văn hoá Hà Nội

Điểm chuẩn đại học Văn hoá Hà Nội

Điểm chuẩn đại học Văn hoá Hà Nội
 

 Nguyễn Thảo