Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm chuẩn của ĐH Hải Phòng thấp nhất là 14 điểm

 - Điểm chuẩn 2018 của Trường ĐH Hải Phòng cao nhất là 22 điểm, thấp nhất là 14 điểm.

Điểm chuẩn trường đại học Hải Phòng 2018

Điểm chuẩn trường đại học Hải Phòng 2018

Điểm chuẩn trường đại học Hải Phòng 2018

Điểm chuẩn trường đại học Hải Phòng 2018

Điểm chuẩn trường đại học Hải Phòng 2018
 

Nguyễn Thảo