Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Sinh viên ngành khác có thể đổi sang ngành công nghệ thông tin

Sinh viên đang học đại học hết năm thứ 1, 2, 3 các ngành khác nếu có nguyện vọng có thể được chuyển sang học các ngành công nghệ thông tin (CNTT) ở trong cùng một cơ sở đào tạo hoặc các cơ sở đào tạo khác.

Đây là một trong những cơ chế đặc thù sẽ được áp dụng trong việc đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực CNTT trình độ đại học giai đoạn 2017-2020 theo văn bản hướng dẫn mà Bộ GD-ĐT vừa gửi các ĐH, học viện, trường ĐH. 

Theo đó, các ngành đào tạo như Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật máy tính, An toàn thông tin, CNTT ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế xã hội… sẽ là những ngành được áp dụng cơ chế đặc thù.

Với cơ chế này, các trường được khuyến khích các cơ sở đào tạo mở các ngành mới trong nhóm ngành CNTT, các ngành/chuyên ngành CNTT ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế.

Sinh viên năm thứ nhất đến thứ 3 đang đào tạo các ngành khác có thể đổi sang học ngành CNTT nếu có nhu cầu và đáp ứng các điều kiện. 

Đối với người học, sinh viên đang học đại học hết năm thứ 1, 2, 3 các ngành khác nếu có nguyện vọng có thể được chuyển sang học các ngành CNTT ở trong cùng một cơ sở đào tạo hoặc chuyển sang các cơ sở đào tạo khác có đào tạo các ngành CNTT.Các cơ sở đào tạo trên cơ sở liên kết với doanh nghiệp để đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, thực hành, thực tập và giảng viên tham gia đào tạo, các cơ sở đào tạo được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo hướng mở rộng quy mô, mở rộng đào tạo văn bằng 2 và đào tạo song ngành trình độ đại học về CNTT.

Chỉ tiêu và điều kiện chuyển ngành học do thủ trưởng các cơ sở đào tạo quy định cụ thể theo hướng mở, công khai và đảm bảo các điều kiện đầu vào tối thiểu của chương trình đào tạo.

Các trường cũng được phép thu hút các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý có kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp của doanh nghiệp tham gia đào tạo nhân lực CNTT.

Các cơ sở đào tạo được tính các chuyên gia là giảng viên cơ hữu phù hợp với tỷ lệ thời gian tham gia đào tạo để xác định chỉ tiêu tuyển sinh các ngành CNTT.

 

30% thời gian đào tạo là thực hành tại doanh nghiệp

Hướng dẫn của Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường điều chỉnh chương trình đào tạo CNTT theo hướng ứng dụng, mở, liên thông gồm các học phần cốt lõi và các học phần tự chọn.

Nghiên cứu đưa nội dung đào tạo các chứng chỉ nghề có uy tín trên thế giới (ví dụ: chứng chỉ của Microsoft, Oracle, Cisco…) vào nội dung thực hành để đáp ứng chuẩn đầu ra khi  tốt nghiệp.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng CNTT - áp dụng phương thức đào tạo trực tuyến, đào tạo kết hợp (blended learning) và đào tạo thực hành tại doanh nghiệp.

Các trường cũng được yêu cầu nghiên cứu việc công nhận một số học phần mà người học tích lũy được từ các khóa đào tạo cấp chứng chỉ CNTT tương đương với một số môn học, tín chỉ trong chương trình đào tạo đại học thông qua quy trình đánh giá và công nhận tín chỉ của các cơ sở đào tạo. Khuyến khích các cơ sở đào tạo công nhận tín chỉ lẫn nhau.

Bên cạnh đó, thời gian đào tạo thực tế tại doanh nghiệp phải đảm bảo ít nhất 30% tổng thời gian và được xác định cụ thể trong chương trình.

Các cơ sở đào tạo xây dựng đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo CNTT giai đoạn 2017-2020, kèm theo các minh chứng và đăng tải công khai đồng thời gửi đề án về Bộ GD-ĐT trước khi bắt đầu triển khai thực hiện ít nhất 30 ngày làm việc.

Lê Văn