Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Đến năm 2020, giảm 30-50% ô tô công

Ngày 2/11, Thủ tướng có Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định cụ thể về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng đối với tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 
Đến năm 2020, giảm 30-50% ô tô công

Sắp tới sẽ đẩy mạnh khoán chi phí sử dụng xe công ở các bộ, ngành, địa phương thay vì mua sắm.

Thủ tướng lưu ý việc trang bị tài sản công theo hướng hạn chế việc trang bị bằng hiện vật, chuyển dần sang cơ chế khoán, thực hiện phương thức thuê dịch vụ. Đồng thời xác định công năng sử dụng của tài sản để trang bị cho nhiều đối tượng dùng chung, tránh lãng phí trong việc trang bị, mua sắm tài sản.

Chỉ thị nêu rõ phấn đấu đến năm 2020 giảm 30%-50% số lượng ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các bộ, ngành, địa phương; đồng thời xác định lộ trình thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng ô tô áp dụng đối với chức danh thứ trưởng và tương đương, ô tô phục vụ công tác chung.

(Theo Pháp luật TP.HCM)