Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Hưng Yên: lãnh đạo tỉnh kết nối trực tuyến cùng doanh nghiệp

Dự báo năm 2017 chỉ số minh bạch và tiếp cận thông tin của Hưng Yên được cải tiến do Lãnh đạo đã áp dụng mô hình kết nối với DN qua hệ thống thông tin trực tuyến (email, Zalo, Facebook, …).

Quyết tâm cải thiện chỉ số PCI

Tính minh bạch và tiếp cận thông tin là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Giai đoạn 2011 - 2015, chỉ số này của Hưng Yên biến động liên tục, trong đó xu hướng giảm chiếm đa số.

Năm 2011, chỉ số này đạt 6.13 điểm thì năm 2012 giảm còn 5.64 điểm và tiếp tục giảm còn 4.68 điểm vào năm 2013. Năm 2014, chỉ số này có tăng lên mức 5.69 điểm, tuy nhiên năm 2015 lại giảm còn 4.88 điểm.

Trong xếp hạng cả nước, chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông tin của Hưng Yên 5 năm gần đây đều ở thứ hạng thấp, năm 2016 xếp thứ 60/63 tỉnh thành, năm 2015 xếp thứ 63/63, năm 2014 xếp thứ 50/63, năm 2013 xếp thứ 60/63, năm 2012 xếp thứ 44/63.

Hưng Yên: lãnh đạo tỉnh kết nối trực tuyến cùng doanh nghiệp
Bảng: Điểm số và xếp hạng chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông tin của Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2016 (Nguồn: VCCI)

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông tin còn thấp và tăng giảm thất thường như: một số cơ quan đơn vị chưa ban hành các kế hoạch cải cách hành chính, việc tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn chậm so với Chương trình đã đề ra, chất lượng soạn thảo văn bản chưa cao.

Thông tin về cơ chế chính sách trên cổng thông tin điện tử của tỉnh nói chung và trên các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố chưa được cập nhật thường xuyên; tiến độ triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO gắn với Đề án 30 còn đạt kết quả cao.

Vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp chưa được chú trọng, phát huy để nâng cao theo đúng chức năng và nhiệm vụ, chưa nắm bắt thông tin, phản ảnh những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động để UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Dự báo năm 2017, chỉ số minh bạch và tiếp cận thông tin đã được cải tiến do Lãnh đạo đã áp dụng mô hình kết nối với DN qua hệ thống thông tin trực tuyến (email, Zalo, Facebook, …) đây là mô hình mới với sự đổi mới và tính tiên phong của lãnh đạo trong việc cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ DN, công khai và minh bạch thông tin, …

 
Hưng Yên: lãnh đạo tỉnh kết nối trực tuyến cùng doanh nghiệp

5 giải pháp cải thiện minh bạch và tiếp cận thông tin

Để cải thiện và bảo đảm tính ổn định chỉ số minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao chỉ số PCI, giai đoạn 2017 - 2020, Hưng Yên đã đề ra những giải pháp cụ thể như sau:

- Công bố rộng rãi, đầy đủ và kịp thời trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2020; Quy hoạch xây dựng; Quy hoạch sử dụng đất 2011-2020;  Quy hoạch phát triển nhân lực, Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ... và các loại quy hoạch ngành có liên quan ngay sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành, đơn vị theo hướng rõ ràng, minh bạch, tránh chồng chéo.

- Thực hiện công khai minh bạch, hướng dẫn rõ ràng và thường xuyên cập nhật thông tin trên các lĩnh vực quản lý xây dựng, đất đai, cấp giấy phép đầu tư, thành lập doanh, nghiệp, kê khai và nộp thuế, phí và lệ phí, hải quan, và các lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bằng nhiều hình thức về quy trình thủ tục, thành phần hồ sơ, các loại biểu mẫu, hướng dẫn chi tiết để hoàn thiện mẫu thủ tục hành chính, quy định thời gian giải quyết, các mức phí, lệ phí theo quy định để người dân và doanh nghiệp dễ hiểu và dễ thực hiện.

- Thiết lập các đường dây nóng ở các đơn vị để có những phản ảnh kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác thanh tra công vụ, xử lý cán bộ, công chức vi phạm; việc chậm trễ chưa giải quyết được thủ tục đối với doanh nghiệp và người dân phải trả lời bằng văn bản trong đó giải thích rõ nguyên nhân; các cơ chế, chính sách trong quá trình xây dựng cần có sự tham gia của các đối tượng bị tác động (đặc biệt là các doanh nghiệp).

- Thông tin phải được công bố lên trang thông tin điện tử của các đơn vị một cách khoa học và nhanh nhất sau khi ban hành, Vì đây là kênh thông tin rất cần thiết đối với các doanh nghiệp và người dân để có thể tiếp cận đầy đủ thông tin thông qua mô hình kết nối với DN qua hệ thống thông tin trực tuyến.

 Minh Ngọc