Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

UBND tỉnh chọn đơn vị mua sắm tập trung cấp địa phương

Theo quy định, UBND tỉnh giao cho 1 đơn vị thuộc tỉnh như Sở Y tế hay BV đa khoa tỉnh... làm nhiệm vụ mua sắm tập trung cấp địa phương.

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về đơn vị mua sắm tập trung cấp địa phương.

Khoản 3 và khoản 4, Điều 68 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định rõ: “Đơn vị mua sắm tập trung của các bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh là đơn vị thuộc các bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh được giao nhiệm vụ thực hiện mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cáp bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

UBND tỉnh chọn đơn vị mua sắm tập trung cấp địa phương
 

“Bộ Tài chính, Bộ Y tế, các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh quyết định theo thẩm quyền đơn vị mua sắm tập trung để thực hiện mua sắm đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia, cấp bộ, cơ quan trung ương, địa phương trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại, giao bổ sung nhiệm vụ cho một cơ quan, tổ chức, đơn vị hiện có (không thành lập mới, không bổ sung biên chế của bộ, cơ quan trung ương, địa phương)”.

Ngoài ra, căn cứ theo Điểm a, khoản 3, Điều 40 Thông tư 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, trong đó quy định: “Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm giao nhiệm vụ cho một đơn vị làm nhiệm vụ mua thuốc tập trung cấp địa phương để mua thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế tham giá đấu thầu tập trung tại địa phương theo quy định”.

Như vậy, UBND tỉnh giao cho một đơn vị thuộc tỉnh như Sở Y tế, BV đa khoa tỉnh... làm nhiệm vụ mua sắm tập trung cấp địa phương.

T.Thư