Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Lần đầu tiên trong lịch sử, ngành y tế thực hiện cuộc đổi mới mang tính cách mạng để thay đổi toàn diện, đổi trục từ ban ơn sang phục vụ, coi bệnh nhân là trung tâm, là khách hàng đặc biệt.

 
Quảng Hiếu