Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Kinh tế Việt Nam ở đâu trên bản đồ thế giới?

Việt Nam đã thành công nhờ nhiều đột phá trong mở cửa thị trường, giá cả và hội nhập quốc tế… Nhưng  thời cơ và thách thức mới đòi hỏi phải có một chiến lược phát triển kinh tế đúng đắn để vững bước tiến vào sân chơi toàn cầu.

 
Quảng Hiếu