bilingual books

Update news bilingual books

Cuốn 10 Khúc Đồng Dao được chọn vào danh sách các dự án Project We Love của Kickstarter, và cuốn Màu của Tết nằm trong danh sách các sách về ngày Tết đáng đọc của tạp chí Ditto (Mỹ).

Teachers, parents angry at bilingual books

Parents of primary school children have already bought bilingual textbooks to for the next school year but an Education and Training Ministry official announced that the quality of the books has not been assessed and approved.