Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ

Fallen trees in Tam Ky city, Quang Ngai Province

 

 

Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ

A house in Tam Ky.

 

 

Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ
 
Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ
 
Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ

Ruined houses in Tam Ky.

 

Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ
 
Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ
 
Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ

 

Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ
 
Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ
 
Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ
 
Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ

Electric poles in Tam Ky.

 

Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ
 
Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ

Houses in Hoi An town

 

Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ
 

 

 

Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ

 

Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ

 

Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ
 
Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ

In Da Nang City.

 

 

Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ

 

Sau bão số 9, đường phố Đà Nẵng, Quảng Nam tan hoang không ngờ
 

Le Bang - Le Minh - Cong Sang