Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 7/2017

 - Trong 10 ngày cuối tháng 7/2017, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 119.565.000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Danh sách bạn đọc ủng hộ qua Ngân hàng Vietcombank

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 7/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 7/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 7/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 7/2017  Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 7/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 7/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 7/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 7/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 7/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 7/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 7/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 7/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 7/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 7/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 7/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 7/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 7/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 7/2017
Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
 

2. Danh sách bạn đọc ủng hộ qua Ngân hàng Viettinbank

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 7/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 7/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 7/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 7/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 7/2017
Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

3. Danh sách bạn đọc ủng hộ trực tiếp tại báo VietNamNet

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 7/2017
Danh sách bạn đọc ủng hộ tại báo VietNamNet

Ban Bạn đọc

 
 
 

Tin liên quan