Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 1/2018

 - Trong 10 ngày đầu tháng 1/2018, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 146.291.000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Danh sách ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

bạn đọc ủng hộ,danh sách bạn đọc,từ thiện vietnamnet

bạn đọc ủng hộ,danh sách bạn đọc,từ thiện vietnamnet

bạn đọc ủng hộ,danh sách bạn đọc,từ thiện vietnamnet

bạn đọc ủng hộ,danh sách bạn đọc,từ thiện vietnamnet

bạn đọc ủng hộ,danh sách bạn đọc,từ thiện vietnamnet

bạn đọc ủng hộ,danh sách bạn đọc,từ thiện vietnamnet

bạn đọc ủng hộ,danh sách bạn đọc,từ thiện vietnamnet

bạn đọc ủng hộ,danh sách bạn đọc,từ thiện vietnamnet

bạn đọc ủng hộ,danh sách bạn đọc,từ thiện vietnamnet

bạn đọc ủng hộ,danh sách bạn đọc,từ thiện vietnamnet

bạn đọc ủng hộ,danh sách bạn đọc,từ thiện vietnamnet

bạn đọc ủng hộ,danh sách bạn đọc,từ thiện vietnamnet

bạn đọc ủng hộ,danh sách bạn đọc,từ thiện vietnamnet

bạn đọc ủng hộ,danh sách bạn đọc,từ thiện vietnamnet

bạn đọc ủng hộ,danh sách bạn đọc,từ thiện vietnamnet

bạn đọc ủng hộ,danh sách bạn đọc,từ thiện vietnamnet

bạn đọc ủng hộ,danh sách bạn đọc,từ thiện vietnamnet

bạn đọc ủng hộ,danh sách bạn đọc,từ thiện vietnamnet

Danh sách ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

2. Danh sách ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

 

bạn đọc ủng hộ,danh sách bạn đọc,từ thiện vietnamnet

bạn đọc ủng hộ,danh sách bạn đọc,từ thiện vietnamnet

bạn đọc ủng hộ,danh sách bạn đọc,từ thiện vietnamnet

Danh sách ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

3. Danh sách ủng hộ tại Báo VietNamNet

bạn đọc ủng hộ,danh sách bạn đọc,từ thiện vietnamnet
Danh sách ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ban Bạn đọc