Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Cuốn sách lịch sử của GS Đào Duy Anh ai cũng nên đọc

"Đất nước Việt Nam qua các đời" có thể coi là một bức tranh tổng quan về địa lý hành chính, cương vực của nhà nước từ buổi sơ khai cho đến quá trình mở mang lãnh thổ và bảo vệ biên giới.

Cuốn sách "Đất nước Việt Nam qua các đời" tính đến nay được coi là có 4 phiên bản, bản đầu tiên do NXB Khoa học xuất bản năm 1964,  Omega+ tái bản dựa trên bản in đầu, có hiệu chỉnh những chỗ tồn nghi của bản gốc. Bản này có thể coi là bản đầy đủ nhất, tái bản có bổ sung sửa.

"Đất nước Việt nam qua các đời" là công trình nghiên cứu đầy đủ và hệ thống hơn cả về đất nước Việt Nam của giới nghiên cứu Địa lý học lịch sử Việt Nam thế kỷ XX. Đất nước Việt Nam qua các đời không chỉ là công trình vừa có tính tổng hợp, tổng kết, mà còn chuẩn bị và vạch hướng cho tương lai phát triển của Địa lý học Lịch sử Việt Nam. Giáo sư Đào Duy Anh, vì thế phải được coi là nhà Địa lý học lịch sử tiêu biểu và nổi bật nhất ở thế kỷ XX. Ông cũng chính là người đắp móng xây nên cho môn học Địa lý học lịch sử Việt Nam hiện đại",  - GS TS Nguyễn Quang Ngọc nhận xét. 

 
Cuốn sách lịch sử của GS Đào Duy Anh ai cũng nên đọc

"Đào Duy Anh là học giả lớn nhất Việt Nam thế kỷ XX và có uy tín quốc tế. Ông là người thực sự mở đầu cho nhiều ngành khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam theo quan điểm duy vật… Có thể nói, không một người nào trong nước ngay ngoài nước nghiên cứu văn hóa, xã hội, lịch sử Việt Nam mà lại không đọc những công trình của ông, thậm chí không dựa vào những kiến giải của ông để làm việc", GS Phan Ngọc chia sẻ.

T.Lê