Tin tức mới nhất
  • Vụ Lê Phước Hoài Bảo - tin tức mới nhất

    Vụ Lê Phước Hoài Bảo - tin tức mới nhất

    UB Kiểm tra TƯ yêu cầu làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Lê Phước Hoài Bảo.