Câu chuyện về những cái biển hiệu

Câu chuyện về những cái biển hiệu

Có những biển hiệu gián tiếp cho biết một phần về văn hóa của người đang sống ở nơi chốn đó. Biển hiệu “Cấm vượt đèn đỏ” nói gì? Biến hiệu “Không vứt rác ở đây” nói gì? Biển hiệu “Xin đừng dẫm lên cỏ” nói gì? 

 
 
Giá vàng