Một người có thể sinh tối đa bao nhiêu con trong cuộc đời?

Đến nay, kỷ lục sinh nhiều con nhất trên thế giới vẫn thuộc về một vị hoàng đế ở Maroc, với 1171 người con.

Video: Science Insider