8 chuỗi lây nhiễm Covid-19 lớn và nguy hiểm ở TP.HCM

Sự kiện: Dịch COVID-19
Tại TP.HCM, bên cạnh các chuỗi lây nhiễm cũ như điểm nhóm truyền giáo Phục hưng đã được kiểm soát, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có 8 chuỗi lây nhiễm Covid-19 mới được phát hiện và đáng lưu ý.

Lê Thảo - Đình Tuyến