Ấm lòng khu chạy thận cho bệnh nhân khu vực phong tỏa Covid-19

Sự kiện: Dịch COVID-19
Bệnh viện Lê Văn Thịnh phối hợp cùng UBND thành phố Thủ Đức thành lập khu chạy thận nhân tạo đối với những bệnh nhân ở khu phong tỏa.

Đình Tuyến - Công Tuấn