Chuột giãy đành đạch khi nhận cú mổ chí mạng từ gà trống

Con chuột đã phải trả giá đắt cho hành động ngông cuồng của mình
Nguồn Youtube