Có nên cấm phát sóng "Bố ơi mình đi đâu thế?"

Việc sớm trở nên nổi tiếng có thực sự phản giáo dục và mang lại những ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển của trẻ sau này?
Theo VTC14