Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa kiến nghị Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về tăng giờ làm thêm trong năm.

Đề xuất tăng giờ làm thêm lên tối đa 300 giờ/năm-1

Đề xuất tăng giờ làm thêm lên tối đa 300 giờ/năm-2

Đề xuất tăng giờ làm thêm lên tối đa 300 giờ/năm-3

Đề xuất tăng giờ làm thêm lên tối đa 300 giờ/năm-4

Đề xuất tăng giờ làm thêm lên tối đa 300 giờ/năm-5

Đề xuất tăng giờ làm thêm lên tối đa 300 giờ/năm-6

Đề xuất tăng giờ làm thêm lên tối đa 300 giờ/năm-7

Đề xuất tăng giờ làm thêm lên tối đa 300 giờ/năm-8