Điều Còn Mãi 2015 - Aria Cô Sao - Hà Phạm Thăng Long

Hòa nhạc Quốc gia Điều Còn Mãi 2015
Aria Cô Sao (Đỗ Nhuận)
Biểu diễn: Hà Phạm Thăng Long & Dàn nhạc
Chỉ huy: Lê Phi Phi

VietNamNet